Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenTilburg

HuurwoningenTilburg is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenTilburg, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenTilburg zijn verbonden. HuurwoningenTilburg is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenTilburg beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenTilburg is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenTilburg worden aangeboden. HuurwoningenTilburg garandeert niet dat de op HuurwoningenTilburg aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenTilburg garandeert ook niet dat de op HuurwoningenTilburg aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenTilburg garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenTilburg hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenTilburg is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenTilburg. U vrijwaart HuurwoningenTilburg voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenTilburg.